النصرانية [ المسيحية ]

مسيحيت را بشناسيد


هذا الكتيب يحتوي على بيان بعض فضائل صلة الرحم، مع الحث عليه، والتحذير من قطعها.
اصول اعتقادی مسیحیت را بیان کرده و از تلاش‌های مسیحیان برای مبارزه با اسلام و تبلیغ و اشاعه اندیشه‌هایشان پرده برمی‌دارد. نویسنده در آغاز کتاب، اصول سه‌ گانه اعتقادی مسیحیت را شرح و در ادامه، شیوه عبادات آنها را توضیح می‌دهد.