أشراط الساعة

Mga Palatandaan ng pagdating ng araw ng paghuhukom


أشراط الساعة: رسالة مختصرة تتحدَّث عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى بشيءٍ من الإيجاز والاختصار.
Isang munting aklat na nagpapaliwanag tungkol sa mga palatandaan ng pagdating ng araw ng paghuhukom ayon sa katuruan ng pananampalatayang Islam, nagbibigay linaw tungkol sa mga malaki at maliit na palatandaan nito.