البحث

عبارات مقترحة:

الغفور

كلمة (غفور) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) نحو: شَكور، رؤوف،...

الرحيم

كلمة (الرحيم) في اللغة صيغة مبالغة من الرحمة على وزن (فعيل) وهي...

الخالق

كلمة (خالق) في اللغة هي اسمُ فاعلٍ من (الخَلْقِ)، وهو يَرجِع إلى...

از ابوبکره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم سه بار فرمودند: «أَلا أُنَبِّئُكم بِأَكْبَرِ الْكَبَائِر؟»: «آيا شما را از بزرگ ترين گناهان کبيره آگاه کنم؟». گفتیم: بله ای رسول خدا، فرمود: «الإِشْرَاكُ بِالله وَعُقُوقُ الوالدين»: «شرک ورزیدن به الله و نافرمانی پدر و مادر». پيامبر که پيش تر تکيه زده بود، نشست و فرمود: «ألا وَقَوْلُ الزور، وَشهَادَةُ الزُّور»: «آگاه باشيد که سخن دروغ و شهادت دروغين نيز جزو گناهان کبيره است». و آن قدر اين جمله را تکرار کرد که با خود گفتيم: ای کاش سکوت می فرمود!

شرح الحديث :

رسول الله به اصحابش فرمود: آیا شما را از بزرگترین گناهان کبیره آگاه کنم؟ و این سه را بیان فرمود: شرک ورزیدن به الله؛ و آن عبارت است از تعدی و تجاوز در مقام الوهیت و گرفتن حق الله متعال و دادن آن به مخلوقِ عاجز و ناتوانی که مستحق آن نیست. و نافرمانی پدر و مادر که گناهی بزرگ و بسیار زشت و ناپسند است؛ چون پاسخ نیکی را با بدی دادن، آنهم در مورد نزدیک ترین افراد به انسان می باشد. و شهادت زور عام بوده و شامل هر سخن مزورانه و دروغی می گردد که به نوعی با ضرر و زیان دیگری همراه است چنانکه یا گرفتن مالش و یا لکه دار کردن آبرویش یا موارد مشابه را به دنبال دارد.


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية